Logi Sisse

Teata kohatust postitusest - moderaator@delfi.ee
Lapsesoov
Miks ei jää RASEDAKS???
 
Küsimus 07. oktoober 2008, kl 14.21
Ma ei saa aru, miks ma rasedaks ei jää? Oleme elanud regulaarset suguelu, ilma kaitsevahenditeta juba üle poole aasta, aga ei midagi? Ovulatsioonitest ei näidanud mul ka midagi... millal see õige aeg võiks olla. Päevad käivad iga kuu regulaarselt. Müstika. Oleme nõutud ja kurvad Mehega.
 
.... 07. oktoober 2008, kl 16.01
Äkki mehel ei ole liig aktiivsed mehikesed?
 
piiks 07. oktoober 2008, kl 16.08
no kui ovulatsioonitest ei näidanud ovulatsiooni, siis on pigem asi selles asjas. ov peaks olema u 10-14 päeva enne järgmiste päevade algust.
kas enne kasutasid pille?
 
h 07. oktoober 2008, kl 18.51
ärs muretse, küll jääd. kui vaid pool aastat proovitud, siis veel vara muretseda. minul võttis aega 8 kuud, kuigi eelmised kaks rasedust õnnestusid esimestel katsetuskuudel. ja neid ovulatsiooniteste peab ikka rohkem tegema kui ühe korra. normaalne on kui ov igal kuul ei toimu, sest aastas ongi üldjuhul 1-2 ov vaba kuud.
mina nt tunnen ise oma kehaga millal mul ov aeg.
aga sellegipoolest: tean, kui pikk on ootaja aeg. igal kuul olin niiii pettunud kui punased jälle tulid. aga siis ühel kuul enam ei tulnud ja nüüd olengi juba 14 ndl rase. nii et jõudu ja kannatust, küll varsti saabub see oodatud üllatus!
 
h 07. oktoober 2008, kl 18.51
ärs muretse, küll jääd. kui vaid pool aastat proovitud, siis veel vara muretseda. minul võttis aega 8 kuud, kuigi eelmised kaks rasedust õnnestusid esimestel katsetuskuudel. ja neid ovulatsiooniteste peab ikka rohkem tegema kui ühe korra. normaalne on kui ov igal kuul ei toimu, sest aastas ongi üldjuhul 1-2 ov vaba kuud.
mina nt tunnen ise oma kehaga millal mul ov aeg.
aga sellegipoolest: tean, kui pikk on ootaja aeg. igal kuul olin niiii pettunud kui punased jälle tulid. aga siis ühel kuul enam ei tulnud ja nüüd olengi juba 14 ndl rase. nii et jõudu ja kannatust, küll varsti saabub see oodatud üllatus!
 
to: Küsimus 07. oktoober 2008, kl 21.10
Tean, mida Sa tunned...
Meil sama mure.
Ees seisavad pikad ja põhjalikud uuringud.
Loodan, et ühel päeval kõik ikkagi muutub.
 
... 08. oktoober 2008, kl 09.40
Võid alles aasta, aastate pärast jääda. AgA MÕNI PAAR EI SAAGI OMAVAHEL LAPSI. Ei taha halba ennustada, aga see on elu.
 
ole mureta 08. oktoober 2008, kl 09.44
mul oli 10 a spiraal ja peale eemaldamist võttis aega 11 kuud rasestumiseni
 
Küsija 08. oktoober 2008, kl 13.27
Aitäh heade soovide eest! See aeg, mil naine rasestuda saab, on ju ka nii pisike... Jääme ootama! ;)
 
mai 08. oktoober 2008, kl 20.02
Aga kysimus siis yhele postitanule, olen ka kuulnud et paljud paarid ei saa omavahel lapsi, aga miks?=?=? Kuidagi ikka saab, kas siis kunstlikul viljastamisel:)
Aga jah, muide ise ka hakkasin käima sama probleemiga, kuid kui ytlesin ka arstile et ei tea kas on üldse ovulatsiooni või ei, et ei ole mõõtnud, siis ta ytles et see mõõtmine on üldse mõtetu. Aga eks see igayhe enda otsustada, et arst saab ka ju sulle määrata vastavad tablakad jne. Et hakka arstide vahel käima...niisama ei juhtu midagi.Ja muidugi ikka vali normaalne arst kes midagi mõikab ka, muidu raiskad oma aega. Nagu mina, kes satus samuti, yhte tohmani juurde. Nüüd hakkasin käima erakas, ennem maksan , saan teada mis viga ja kiiremini, kui ootan igakord 2 kuud kui ennem saan arstile ja nii need aastad lähevadki:(
 
uurige 09. oktoober 2008, kl 00.38
VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP toodetega on paljud rasestunud, kellel see enne pole õnnestunud.lööge otsingusse.
 
tõlgitud resultaat 09. oktoober 2008, kl 00.40
Aleksejeva, E 29 a.
Alates 16 aastaselt on
diagnoositud
munasarjade poligistus,
tsüklihäired ja
valusündroom.
Meditsiiniline diagnoos
– lastetus.
Kasutas Detoxi, Antioxi,
Beauty, Kupersi,
Lifepac- juniori ja
Lifepac seniori.
Kuue kuu pärast jäi
rasedaks. Rasedus kulges normaalselt, ilma
toksikoosita, kõrge hemoglobiini näitajaga. 4. juulil
sündis tütar Ksenia, 9 –10 palli apgari skaala järgi.
 
Teine reultaat 09. oktoober 2008, kl 00.43
Belorodskaja Antonina 25 a. Minsk
1995 aastast on
krooniline adneksit ja
adneksit ja tsüstiit.
2001 aastast
vasakpoolse
munasarja apopleksia.
Nelja aasta jooksul ei
ole õnnestunud
rasestuda. 2002 aastal
märtsi kuus hakkas
kasutama Detoxi (
1kuu ) ja Nutrimaxi ( 1kuu ). Mai kuus jäi rasedaks
ja hakkas võtma Lifepac seniori. Õigel ajal sündis
terve laps. Noore ema õnnel ei olnud piiri.

Selliseid resultate nende toodetega väga palju.
 
veel resultaat 09. oktoober 2008, kl 00.44
Alieva suhra 1 a. Kant
Viis aastat minu
vanematel ei olnud
last. Kus iganes
nad end ei ravinud,
tulemust ei olnud.
Juhus viis kokku
neid Mangibajeva
Almiraga, kes oli
arst- günekoloog ja
VISIONi
distribjuutor.
Tänu arsti
teadmistele ja VISIONi toodetele, tulin mina siia
maailma.
 
lapse resultaat 09. oktoober 2008, kl 00.45
Ühe kuu vanusel
tüdrukul olid
tõsised diagnoosid:
Hüpotroofia,
düstroofia, Bhepatiit,
ja
neljakuuselt laste
tserebaalne
paraluus. Tüdruk
lamas liikumatult.
6 kuuselt laps
hakkas sööma
Lifepac juniori ja
Paxi ja Antioxi vähendatud doosidega. Juba 8
kuuselt Nadja juba istus, Võttis kaalus juurde, 9
kuuselt hakkas roomama, suhu tuli 9 hammast.
Aastasena seisis ilma abita, ja praegu hakkas käima.
Tüdruk tunneb end suurepäraselt, räägib, paneb
imestama enda lähedasi ja arste. Kõikide haiguste
diagnoosid on mahavõetud. Neuropataloogil,
kirurgil, LOR arstil ja pediaatrilt kinnitus – laps on
terve.
 
veel kinnituseks, et tooted on 09. oktoober 2008, kl 00.46
Tsemina Svetlana 17a. Irkutsk
Kasvas haige lapsena. 6
aastaselt arstid panid
diagnoosi: astmaatiline
bronhiit, paljudele toituele
allergia, näodermatiit,
fermentopatia. Sai invalidsuse.
Immuniteet oli
nõrgenenud, lümfisõlmed
olid pidevalt põletikus.
Regulaarselt oli arstide
valve all, ravimeetoditks
kasutati manuaalteraapiat,
nõelravi, homeopaatilisi
vahendeid, sanatoor- kuurortravi, traditsioonilisi
ravipreparaate, aga positiivset raviefekti ei
saavutanud. 1999 aastal mai kuus, kui Sveta sai 13
aastaseks, siis kui ta 1 kuu jooksul kasutas Lifepac
juniori ja Paxi, normaliseerus uni ja seedetrakti töö.
Hakkas kasutama igakuuselt 4-8 purki toidurikastajaid.
Tänu sellele loobusime tõsisest
jämesoole operatsioonist. Tütar kasutab kompani
tooteid jätkuvalt, viis aastat me ei külasta arste.
Invaliidsus võeti maha.
 
venekeelne ka, kes aru saab 09. oktoober 2008, kl 00.49
ÐÀ×ÊΠÁÎÐÈÑ, 67 ëåò, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
ß âðà÷-íåéðîõèðóðã. Âñþ ñîçíàòåëüíóþ æèçíü ñòðåìëþñü ïîääåðæèâàòü çäîðîâüå ñ
ïîìîùüþ ñáàëàíñèðîâàííîãî ïèòàíèÿ è ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè. Íî òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî
â çðåëîì âîçðàñòå (48 è 65 ëåò) ïåðåíåñ äâà èíôàðêòà. Êðîìå òîãî, îáñëåäîâàíèå ñ
ïîìîùüþ ÓÇÈ ïîêàçàëî íàëè÷èå êàìíåé â æåë÷íîì ïóçûðå. Áîëüøå âñåãî
áåñïîêîèëî íåâàæíîå ñàìî÷óâñòâèå è áîëè â îáëàñòè ñåðäöà.
Ñ ïðîäóêöèåé Vision ïîçíàêîìèëñÿ îñåíüþ 2003 ãîäà, è ðåøèë îïðîáîâàòü íà ñåáå
äåéñòâèå «Àíòèîêñà+». Íà÷àë óïîòðåáëåíèå ñ ïðîôèëàêòè÷åñêîé äîçèðîâêè: äâå
êàïñóëû â äåíü. Óæå ÷åðåç äâå íåäåëè ïî÷óâñòâîâàë ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ â
ðàáîòå ñåðäöà. Àíàëèç êðîâè ïîêàçàë óìåíüøåíèå ñîäåðæàíèÿ õîëåñòåðèíà è ñàõàðà.
Âñå ýòî âäîõíîâèëî ìåíÿ íà äàëüíåéøåå èñïîëüçîâàíèå ÁÀÄ ëèíèè Classic Hit. Â
òå÷åíèå ãîäà ðåãóëÿðíî èñïîëüçîâàë «Àíòèîêñ+», «Ïàêñ+», «Ñâåëòôîðì+», «Íóòðèìàêñ». Ñåé÷àñ
÷óâñòâóþ ñåáÿ ëó÷øå. Â îêòÿáðå 2004 ãîäà ïðîâåë îáñëåäîâàíèå ñåðäöà. Ðåçóëüòàòû õîðîøèå.
Ïîâòîðíîå ÓÇÈ æåë÷íîãî ïóçûðÿ ïîêàçàëî îòñóòñòâèå êàìíåé. Êîëëåãè ãîâîðÿò, «áóäòî èõ òàì íèêîãäà
è íå áûëî». ß î÷åíü äîâîëåí, íàñòðîåíèå îïòèìèñòè÷íîå, ñïàñèáî!
 
S 09. oktoober 2008, kl 08.02
Aga kas Eestist ka neid tooteid saab kellegilt? Eesti keelset teksti ei ole leida?

Aitäh!
 
ivfikas 09. oktoober 2008, kl 08.27
Enne kui hakata mingit kahtlast kraami endale manustama, võiksid siiski arsti juures käia. Võibolla on sul (või mehel) mingi lihtne häda, mille saab kõrvaldada ja lapsed tulevadki.
 
Vision 09. oktoober 2008, kl 08.32
Kellel huvi, jätke enda e-mail.Saadan estikeelset materjali.
 
Vision 09. oktoober 2008, kl 08.45
ivfikas- asi ei ole kahtlane. eestis ka juba 12 aastat tuntud ja häid resultaate andnud. jah, muidugi võb olla mingi lihtne häda. aga need visioni tooted kõrvaldavad nii lihtsaid hädasi, kui ka neid hädasi, millest arstid jagu ei saa.
 
Vision 09. oktoober 2008, kl 11.51
Kui keegi kardab enda meili siia panna, siis panen enda oma.
opohla@gmail.com
 
mine 09. oktoober 2008, kl 11.52
dr svetlana kobini juurde sõle naistekliinikus. saad haigekassa kulul head uuringud ja hea arsti konsultatsiooni ka.
 
ivfikas 09. oktoober 2008, kl 13.03
Ilgelt tüütud on sellised träni pähemäärijad nagu Vision. Ta kohe ei saa omaette olla, vaid peab suvalisse teemasse ennast toppima hakkama.
 
Vision 09. oktoober 2008, kl 13.34
ivfikas-sa võid enda probleemidega edasi elada! Pakun võimalust neile, kes seda tahavad.ära arva, et ma sulle midagi head vägisi tahan soovitada.
 
visionile 09. oktoober 2008, kl 14.17
mine müü oma imevidinaid apteegis kui neil vähegi meditsiiniga midagi pistmist on. Ja näiteid Irkutskist ja muust Venemaa tundrast pärit klientidest on ju selgelt mittekontrollitavad ja eksitavad. Mine ja ravigi seal siberis, mitte siin foorumis...
 
Vision 09. oktoober 2008, kl 15.21

OK; panen siia siis Tallinas elava ja perearstina töötava Aleksandra Garkusha resultaadi kahe lapsega. Kui tahate Aleksandra Garkushaga kohtuda, siis on see sel laupäeval võimalik. Loengut peab ta koos väiksema tütrega.Soovijail kirjutada minu meilile.
Mitte kunagi ei hakata kõrgtehnoloogiaga valmistatud võrkturunduse fütotooteid keemiapoes (apteegis)müüma.Minu esimesel lapsel oli väga tugev toiduallergia, ta oli 2 aastane, ja ta sõi ainult keedetud juurvilju ja putru ilma piimata... Vaatamata nii piiratud dieedile, tal oli ikkagi nahal allergiline lööve, mis sügeles tugevasti, ja ei lasknud tal magada. Kui ta oli 2a 4k, ma hakkasin talle andma LP Junior ja Detox mõlemaid 2 tabl päevas. Mina ise ei lootnud nii kiiret tulemust, aga 2 kuu pärast tal ei olnud mingeid lööbeid, ning ta hakkas sööma kõike, nii šokolaadi, maasikaid, kui ka mune ja sidruneid. Praegu ta on 5,5 aastane, ta oskab lugeda, kirjutada, arvutada, tegeleb spordi ja muusikaga (mängib kitarri). Väiksema tüdrukuga ma võtsin terve gamma vitamiine, kõige rohkem Juniori ja teisi laste vitamiine, rasedus oli palju kergem, kui esimene, sünnitasin hästi ja taastusin kiiresti. Mul sündis ilus ja terve laps, tal ei ole allergilisi nähtusi, ega kõhugaase. Öösel ta magab, ja mina olen inimene ja saan sotsiaalset elu elada!
 
ivfikas 09. oktoober 2008, kl 15.27
Lõpeta ometi juba, Vision. Tõesti nagu mingi Esmeralda juba. Ei huvita see soolapuhumine, ausalt kohe.
 
Vision 09. oktoober 2008, kl 16.28
ivfikas- loe seda mis sulle meeldib, ära irise siin!juba ütlesin, et head asjad pole sinu jaoks.
 
Visionile viimane hoiatus 10. oktoober 2008, kl 09.04
Valetad ikkagi. Kõnealune niiöelda Aleksandra Garkusha on Tervishoiuameti tervishoiutöötajate registri andmetel arstitudeng ja alles õpib residentuuris. Tal pole ei perearsti litsentsi ega ka muud arstina töötamise litsentsi. See arstide register on avalik, mine vaata Tervishoiuameti koduleheküljelt ise ka enne kui kuskil veel seda naist perearstiks nimetad. Niisiis oledki soolapuhuja ja mine möö oma sodi siis apteegi asemel Balti jaamas ja ole seal sotsiaalne mitte siin foorumis.
Lisa postitus
Autor:
Sinu e-posti aadress:

Selleks, et lisada oma postitusele pilt, video või pildialbum, kopeeri postituse väljale pildi, video või albumi aadress.

Näiteks:
  • http://pilt.delfi.ee/picture/2715753/
  • http://video.delfi.ee/video/vRze7Wd9/ või http://www.youtube.com/watch?v=KF0i_TyTtyQ
  • http://pilt.delfi.ee/album/170457/
Pane tähele! Lingid on aktiivsed ehk klikitavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes! Lisada saab vaid Delfi Pildi fotosid või albumeid ning Delfi Video või Youtube'i videoid! Fotod, galeriid või videod on nähtavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes!
Lisa postitusele link, pilt või video!